Savet Evrope poziva Srbiju da pojača napore na rešavanju diskriminacije Roma

723 0
romi bor

Srbija treba da nastavi i pojača napore na odlučnom rešavanju strukturne diskriminacije Roma u pogledu njihovog državljanstva, stanovanja, zdravstvene zaštite, obrazovanja i zapošljavanja, kao i na poboljšanju njihovog učešća u ekonomskom i socijalnom životu, navodi se u preporukama Komiteta ministara Saveta Evrope.

Podizanje svesti pripadnika romske manjine koji žive u neformalnim naseljima, kao i relevantnih radnika u zajednici, o zakonodavnim standardima i pravnim lekovima koji su na raspolaganju žrtvama diskriminacije jedna je od mera koju Komitet preporučuje u cilju bolje primene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

U rezoluciji o primeni Okvirne konvencije, koju je Komitet usvojio na sastanku 15. aprila, navodi se da treba dati prioritet ekonomskoj revitalizaciji područja gde žive pripadnici nacionalnih manjina u perifernim i ekonomski zaostalim oblastima, uključujući poboljšanje infrastrukture i podsticaje za veće mogućnosti zapošljavanja.

U preporukama se navodi da treba što pre, a najkasnije do novog izveštaja Saveta Evrope o primeni Okvirne konvencije, napraviti održiv okvir prikupljanja podataka zasnovan na ljudskim pravima o pitanjima koja se odnose na pristup pravima pripadnika nacionalnih manjina. Potrebno je i promovisati komplementarna kvalitativna i kvantitativna istraživanja u cilju procene situacije pripadnika nacionalnih manjina.

Zatim, na osnovu tih podataka i istraživanja, treba napraviti, primeniti, nadgledati i periodično ponovo proceniti manjinske politike uz efikasno učešće pripadnika nacionalnih manjina, navodi se u dokumentu.

Preporučuje se sprovođenje nezavisne studije kako bi se procenila funkcionalnost saveta za međuetničke odnose, kao i istraživanja o stepenu i prirodi međuetničkih odnosa, uključujući odnose između pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika većine. Na osnovu toga treba ustanoviti i primeniti sveobuhvatnu strategiju u cilju revitalizacije međuetničkih odnosa, imajući u vidu da je potrebno uključiti većinu u integraciju i inkluziju nacionalnih manjina.

U dokumentu se ukazuje i na potrebu uklanjanja svih oblika segregacije romske dece i njihovog uključivanja u redovno obrazovanje. Takođe treba pojačati napore na sprečavanju njihovog odsustvovanja sa nastave i ranog napuštanja škole, između ostalog uključivanjem i pedagoških asistenata.

U obrazovanju je potrebno promovisati multikulturnu i interkulturnu perspektivu i osigurati da se u nastavnom planu i programu promoviše poštovanje svih grupa u društvu i pruži široko znanje o manjinama kao sastavnom delu srpskog društva. Preporučuje se i promovisanje mogućih modela dvojezičnog i višejezičnog obrazovanja, u konsultacijama s predstavnicima nacionalnih manjina.

U zaključcima Komiteta ministara navodi se i da treba što pre usvojiti i primeniti konkretne i efikasne mere u cilju većeg predstavljanja nacionalnih manjina u javnoj administraciji, posebno onih koji žive u udaljenim područjima i koji su najviše marginalizovani.

Među preporukama je i pokretanje kampanje informisanja uoči narednog popisa, kako bi se podigla svest pripadnika nacionalnih manjina o prednostima i koristima njihovog učešča u popisu, kao i njihovo učešće u sprovođenju popisa.

U dokumentu se navodi i da je potrebno preduzeti mere kako bi se očuvala održiva urednička i finansijska nezavisnost svih manjinskih medija, uključujući onih povezanih sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina.

Komitet savetuje da treba naći nove načine da se pripadnici nacionalnih manjina uključe u proces donošenja odluka na lokalnom nivou u svim mestima gde tradicionalno žive nacionalne manjine ili gde žive u velikom broju.

Preporuke Komiteta ministara uglavnom su zasnovane na poslednjem mišljenju Savetodavnog komiteta o primeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, objavljenog 2019. godine.

EURACTIV.rs

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X