TRŽIŠNOJ INSPEKCIJI u Boru najviše prijava zbog NEPOŠTOVANJA REKLAMACIJE. Obazrivo u elektronskoj trgovini sa fizičkim licima!

1094 0
BOR, (IST Media) Odeljenje tržišne inspekcije Bor, koje po mesnoj nadležnosti vrši kontrolu na teritorijama opština Bor, Negotin, Majdanpek i Kladovo, prethodne godine je primilo 115 prijava, od kojih se 39 prijava odnosilo na potrošačke probleme, a najviše prijava – 22, odnosile su se na povreda prava reklamacije kupljenih proizvoda, saopšteno je danas, povodom 15. marta, Dana potrošača.

Prema podacima borske tržišne inspekcije, u 2017. godini bilo je šest prijava zbog neisticanja cena, jedna zbog prodaje duvana, pirotehnike i alkohola maloletnim licima, 22 zbog povrede prava reklamacije kupljenih proizvoda, jedna se odnosila na nepošteno poslovanje u smislu odredabe Zakona o zaštiti potrošača, jedna se odnosila na prijavu na daljinsku trgovinu i osam prijava koje su se odnosile na usluge od opšteg ekonomskog interesa.

„Sve prijave su rešene, a podnosioci prijava, koji su prilikom podnošenja prijava ostavili svoje podatke, su po okončanju inspekcijskih kontrola o istim obavešteni“, kaže za IST Media načelnik Odeljenja Tržišne inspekcije Bor, Jovica Brzulović.

Povodom Svetskog dana prava potrošača, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor tržišne inspekcije – Odeljenje tržišne inspekcije Bor, ponovo upoznaje građane sa svojim delokrugom rada i aktivnostima, u cilju što efikasnije zaštite potrošačkih prava. S tim ciljem, brošuru o ZAŠTITI POTROŠAČA možete preuzeti u dokumentu OVDE.

Sve reklamacije za područje gradova Borskog okruga možete prijaviti putem broja telefona 030/427-511 od 7:30 do 9:30 sati. Reklamacije možete podneti i putem maila [email protected].

Sektor tržišne inspekcije podseća da vrši inspekcijski nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i zakonom kojim je uređen inspekcijski nadzor. Tržišna inspekcija vrši redovne inspekcijske nadzore prema planu koji se zasniva na utvrđenom stanju u oblasti inspekcijskog nadzora i proceni rizika. Takođe, inspekcija preduzima i vanredne inspekcijske nadzore kada se postupa po predstavkama fizičkih lica – potrošača.

U prošloj godini, tržišna inspekcija je na teritoriji Republike Srbije izvršila gotovo 4.200 inspekcijskih nadzora kod privrednih subjekata koji su za predmet imali nadzor nad primenom Zakona o zaštiti potrošača.

Takođe, Sektor tržišne inspekcije, skreće pažnju potrošačima da je i elektronska trgovina, kao vid trgovine u stalnom porastu i tržišna inspekcija vrši nadzor sa aspekta primene zakona o zaštiti potrošača. Veliki broj trgovaca na ovaj način su savesni i usklađeni sa zakonskim odredbama, tako da treba podržavati ovaj vid trgovine.

Potrošači imaju mogućnost prilikom elektronske trgovine sa legalnim trgovcima uvek da u potpunosti identifikuju trgovca sa nazivom, poslovnim podacima i matičnim brojem i pibom iz registracija. U slučaju ako se upuštate u trgovinu sa fizičkim licima koji evidentno vrše promet robe ili nabavljate robu preko fejsbuka i drugih društvenih mreža od lica koja se ne mogu identifikovati kao legalni trgovci velika je verovatnoća da ćete robu kupiti od nelegalnog trgovca i samim tim sebi uskratiti sva zakonska prava koja imate pri kupovini od legalnog trgovca.

GODIŠNjI PLANOVI TRŽIŠNE INSPEKCIJE

Imajući u vidu procenu rizika u oblasti zaštite potrošača, kao i kapacitete ovog organa uprave, tržišna inspekcija je u okviru godišnjeg plana za 2017. godinu, izvršila gotovo 950 inspekcijskih kontrola kod trgovaca gde su inspektori kontrolisali primenu Zakona o zaštiti potrošača. U toku 2017. godine, naglasak je stavljen na kontrolu nepoštene poslovne prakse, dužnosti obaveštavanja naročito kod trgovine na daljinu i kontrolu prodajnih podsticaja.

POSTUPANjE PO PRIJAVAMA GRAĐANA – POTROŠAČA

U protekloj godini tržišna inspekcija je primila gotovo 3.200 prijava građana koje su za predmet imale potrošački problem i pokrenula je postupke inspekcijskih nadzora. Sa zadovoljstvom primećujemo smanjenje broja prijava u odnosu na 2016. godinu od 13,5 odsto.

PREDUZIMANjE UPRAVNIH MERA I PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA

Ukoliko tržišni inspektor u inspekcijskoj kontroli utvrdi prekršaj, donosi rešenje o otklanjanju nepravilnosti u skladu sa ovlašćenjem i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. U skladu sa ovlašćenjem utvrđenim Zakonom o zaštiti potrošača, u 2017. godini, tržišni inspektori su u inspekcijskim kontrolama doneli rešenja kojima su naložili otklanjanje 676 utvrđenih nepravilnosti i podneli su Prekršajnom sudu 836 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Tržišna inspekcija sačinila plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu, gde je akcenat stavljen na kontrolu predugovornog obaveštavanja, poslovne prakse trgovaca, isticanja cena i prodajnih podsticaja, kao i zloupotrebe izraza „garancija“, s tim što je kontrola zloupotrebe izraza „garancija“ planirana kao redovni nadzor i kao službena savetodavna poseta.

 

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

Leave a comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

X