Školsko pribori  e čhavenge ki “OŠ Vuk Karadžić “ ando Boro

338 0
Gypsy soul deca 3

 

Text i prevod: Sanja Kamenović

I organizacija Help ki saradnja pe članica SKRUG Liga Romani, em i Romani inicijativa o terne „Gypsy soul“, andaro Boro, kherde organizacija  em razdine 64 rancija em o sa so treba za ko školsko pribori e čhajenge 37, čhavenge 27 ki OŠ „Vuk Karadžić“ ando Boro.

Ki OŠ „Vuk Karadžić“ ando Boro isiamen 103 romane đacija tharo prvo džiko ovtoto razredi. Akhale čhavenge em o lenge kherutnenge but i tharo baro značaj te dobinen kompletno pribor za cei školsko berš, em pogotovo kate isi o kherutne pe dujen em o pobut čhavencar, phenela o pedagoško asistenti ki adija škola Saša Kamenović.

I direktorka thari škola, Ivana Pajkić pohvalinđa akhija akcija Help so pomožinena e romane čhavenge za ki osnovno škola ando Boro, em zahvalindjape ki akhija donacija.

Amari škola, sa o nastavno kadar, sar i me, svako drom dikha te pomogina sare čhavenge bizi razlika maškar len. Posebno lošanelamen ked šhaj te da posebno podrška i te pomogina  okholenge khola i ki akhija grupa so si frdime manušendar, phenđa oj.

O Vladimir Šainović predsedniko tharo „Gypsy Soul“em o koordinatori za ko info centar SKRUG Liga Romani ko Boro phenela: Amenge, sar i Romani inicijativa, adija podrška si but i značajno sose anela baro značaj te šhaj ovena sikhavde em o čhave andari osetljivo grupa ,em so pratinelape lengo barjolipe (o razvoj).

O Help si ki akhija školsko berš, ki celo Srbija,pe pomoć thari Nemačka, dži akhana anđa 960 rancija o školska priborija čhajenge em čhavenge tharo prvo džiko ovtoto razredi sar i glavno mera za ki podrška em uključibe za ko lengoro  barjolipe em o sikljovibe, adalea so amen lenge daja o sa osnovna stvarija za ki škola tharo prvo džiko ovtoto razredi. Glavna i kola ki akhija grupa si okhola so irindepe durestar kate ule ki azil, em okhola sosi socijalno ugrožime.

O projekto „Igaripe pe migracije“ o Help kherela pe Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ko program „O migracije barjolipnase“ (PME), glavno tano delo ki inicijativa „ Iripe ando neve šanse“  tharo nemačko savezno ministarstvo za ki ekonomsko saradnja em o barjolipe (BMZ).

Ko akvaha okvir o projekto Help „Igaripe pe migracije em podrška okholenge so irindepe tharo azil“, i mreža za ko sa lokalna udružiba SKRUG Romani Liga so dela tehničko-logističko podrška andi Srbija za ko sa informisibe te šhaj pomožinelape okholenge so irindepe so rodena azil,em odija grupa o Roma sosi socijalno ugrožime.

Ando Boro, adija partnersko organizacija Romane e ternengere prava „Gypsy soul“, bare volja kherela ko ovelibe za ki strategija kate ka oven uključime o Roma em o Romnja ko sa pandž oblasti, em po but ki oblast za ko sikhavibe.

O tekst alo anglal Projekat“LAP lupa“, kova lovarel o Ministarstvo za ki kultura i javno dikhibe RS ki 2021 berš. O akhava sadržaj i bari odgovornost thar glavno realizatori ko akhava projekto, em na menjinela nisava misliba za ko Ministarstvo .

 

Školski pribor za učenike OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru

Organizacija Help je u saradnji sa članicom SKRUG Liga Roma, Romska inicijativa mladih „Gypsy soul“ iz Bora, organizovala i isporučila 64 ranca školskog pribora za 37 devojčica i 27 dečaka OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru.

U OŠ „Vuk Karadžić“ u Boru imamo 103 đaka romske nacionalne manjine od prvog do osmog razreda. Učenicima i njihovim roditeljima mnogo znači da dobiju kompletan pribor za školsku godinu, posebno u porodicama sa dvoje i više dece.“ kaže pedagoški asistent u toj školi Saša Kamenović.

Direktorka škole, Ivana Pajkić pohvalila je Helpovu akciju podrške romskoj deci, učenicima osnovnih škola u Boru, i zahvalila na donaciji.

Naša škola, sav nastavni kadar, kao i ja lično, uvek nastojimo da pomognemo svoj deci, bez razlike. Naročito nas raduje kada možemo da ostvarimo podršku manjinskim i marginalizovanim grupama kojima su potrebni dodatna pomoć i podrška, rekla je ona.

Vladimir Šainović predsednik „Gypsy Soul” i koordinator kancelarije haba (info centra) SKRUG Lige Roma  u Boru dodaje: Nama, kao Romskoj inicijativi, ova podrška je značajna jer doprinosi inkluzivnom obrazovanju i našim naporima za ne samo proaktivnije uključivanje dece iz osetljivih društvenih grupa u obrazovni sistem, već i njihov kontinuiran razvoj u formalnom obrazovanju.

Help je ove školske godine na teritoriji Srbije, uz nemačku pomoć, do sada obezbedio 960 ranaca školskog pribora za devojčice i dečake od prvog do osmog razreda kao meru podrške uključivanju dece u formalni obrazovni sistem, obezbeđivanjem osnovnog školskog pribora za učenike od prvog do osmog razreda. Ciljna grupa su povratnici po sporazumu o readmisiji, tražioci azila i socijalno ugrožene grupe stanovništva.

Projekat „Upravljanje migracijama” Help realizuje uz podršku Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru Programa “Migracije za razvoj”(PME),dela šire inicijative „Povratak u nove šanse“ nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

U okviru Helpovog projekta „Upravljanje migracijama i podrška povratu tražilaca azila III” mreža lokalnih organizacija i udruženja SKRUG Lige Roma u obezbeđuje tehničko-logističku podršku u Srbiji i predstavlja ključne tačke za informisanje o mogućnostima podrške povratnicima po sporazumu o readmisiji, tražiocima azila i pripadnicima socijalno ugroženih grupa stanovništva.

U Boru, partnerska organizacija Romska inicijativa mladih „Gypsy soul” predano radi na ostvarivanju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u svih pet oblasti, a naročito u oblasti obrazovanja.

Tekst je nastao kroz Projekat „LAP Lupa“ koji sufinansira Ministarstvo kulture i javnog informisanja RS u 2021. godini. Sadržaj je isključivo odgovornost realizatora projekta i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Ministarstva.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X