Šarbanovac, satu luokurjiluor njelukraće

1024 0

Prevod sa srpskog na vlaški jezik: Aleksander Ilić

Autorju: Aleksander Ilić

 

Satu Šarbanovac să află pje maržina api rîuluj Šarbanovac šî Ćimoku al Njegru, da arje mulće luokuj đe paskut šî livjedz. Je đeparće 15 kilomjetrurj đi la Bor kătră Selišća, da să pot vjeđa šî mulće kupe đe vulkan.

„Pînă Turši a fost aiša, numilji satuluj a fost Zerusimija. Aša pînă în anu 1924. kînd Vuk Karadzić a venjit în Buljoc šî ja dat numilji Crnorečje. Pje urmă kapătă numilji Šerbanovac (după šerb), da pje urmă Šarbanovac. Atunša aiša a fost 167 đe kăš šî 670 đe inš“, spunje prîn povastă frumoasă saćanu Ljubomir Marković.

 

Tot +e să fa+e je vuorbitu đispră împrjeunarja lokală

 

Aj ćinjerj în Šarbanovac a fost mižloku socîji. Akuma, prîn cjentru pustîu nu să maj văd đes. Lîngă dugaja satuluj kîcva aj ćinjerj pje dzîua ferbinće đe vară a băut pivă raše. Mulc nu maj sînt la kasa luor. Sa dus în ševa povastă a luor ku nađežda đe o vjacă maj bună. Sa insurat šî sa maritat. Jar, đeparće đe satu đe unđe sînt.

„Sînt mulc ćinjerj în Šarbanovac, da rar karjeva ramînje la sat sa lukre. Uaminji tot maj mult muor, tot maj pucînj kopij să fak, nu maj mjerg aj ćinjerj în armije, da njiš nunc nu maj sînt. A đi la urmă nuntă a fost ku vro šasă anj în darăt. Akuma nuncîlji să fak în oraš“, vuorbješće Ljubomir.

„Aj ćinjerj njiš nu să maj družăsk. Tot še fak je băut pivă raše đispră dugaje. Pînă am fost kopil, maj mult la stadion njam astrîns šî njam žukat. Akuma nu je aša, nu je ljesnjik njiš ku banji. Am studirit, da am lasat fakultjetu pîntru kă nam banj. Am pornjit să lukru. Sînt ćinără ši vrjau să mă marit, da nu sînt banj, spunje fata Olivera Nikolić.

 

Đin bibljiotjeka satuluj a ramas numa skrisu šî sala guală

Da, sînt šî ševa uaminj karje a uspit în lukru, karijera šî mulće alće părc. Aša un uom ćinăr je Petar Nikolić.

Jel je un bajat mîndru, arje žoavinlji luj karje lje pazăšće, šćije să împljećaskă să darašaskă, tot šćije. Tot al maj bun i vrjau în vjacă, spunje duamna Radmila Marković.

Majdo nu maj jastă frumosu ăla alb ša împljinjit kîmpurlji. Împljinjit prîn mirosu fluariluor or glasu păsăriluor. Nu maj jastă njiš pakurarj, karje prîn kînćiku flujeruluj a pazît krda će uoj. Njiš klopaće ša dzîs kă sînćem la un luok frumos. Đerparće đe oraš šî galamă. Kă sînćem la un luok, karje stîmpără sufljetu.

Radmila Marković arje pistă 60 đe anj, da la kîmp lukră đi la anu i al 10.

„Mult a fost frumos atunša să să lukre, să să vadă kum lukră uaminji. Njiš un luok na ramas njelukrat. Da astădz, njima njiš unđe. Nu sapă, nu trejeră. Atunša sa lukrat ku vašilji, ku kaji. Akuma avjem tuată mehanizacija, da njimika nu să lukră. Nu maj sînt uaminj, saćilji muor“.

Šarbanovac arje šî mulc umetnjiš. Unu đin i nja povestît povasta kum a fost tot kînd a štămplujit karća. Jel je Živko Adamović šî je partašu alu Împrjeunarja karćitoriluor Sîrbiji. Skrije poezija šî kritika đe karćitorj.

„Poezija o skrjiu înkă đe kînd am fost la škola đe mižlok. Am uopt kărc, da lukru al mjeu să puaće afla în înkă vro 20. Sînt provorbit în makedonješće, romînješće, francuzăšće ši njemcăšće. Am avut mulc sponzorj, Komuna Bor mult ma ažutat în ćimpu lu prezîdantu Ilija Tanikić, karje je komšija al nuostru aiša în sat. Akuma kărcilji mi lje štămpluje „Bosanska riječ“ đin Tuzla đe žaba“.

Pje lîngă fudbal, aj ćinjerj în Šarbanovac vojesk šî să mjargă la vînat. Šarbanovac arje klubu luj đe vînătorj.

„Klubu pînă akuma lukră 54 đe anj. Aiša să puaće vîna jepuru, kapriorju, porku sîrbaćik, vulpja, šakalu, lupu, tot să puaće vîna kînd je lasat slobod. Sînt žoavinj sîrbaćiše, numa fazanu akuma nu să puaće vîna pîntru kă sînt maj pucînj, spunje Vlastimir Čovikanović.

 

 

Orašu tot maj mult zaujtă satu. Zaujtă kă parća luj je šî satu, da Šarbovljanji krjed kă jastă nađeždă đe rešît problemurlji luor.

„A fost la noj prezîdantu Komunji Bor Aleksandar Milikić šî pje toc nja primit să vuorbim. Am vuorbit đe probljemurlji alje nuaštre šî problemurlji satuluj. Karjeva sa plîns kă narje struje, karjeva apă, da aja še împrjeună am kătat je satu să kapiće o šešmă publjikă. Prezîdantu Milikić a spus kă datorija đe apă je 500 đe mij đe dinarj. Am avut un hidrant, am umplut cistjernurlji. Problemu je šî profăkut podu pînă la apa ku mineralje. Prezîdantu Milikić a spus kă đe aša ševa trăbuje să să ajbă plan. Aja še sa prihvătujit je molba să să vuorbjaskă ku firma publjikă komunală „3. oktobar“ să nje đa mehanizacija să sapăm un kanal đe drenažă, pintru kă đe žaba să lapădă rizla kînd pluaja jut o duše. Problemu je šî ku ambulanta, biserîka trăbuje să să profakă. Asta tot nuj lasă pje aj ćinjerj să ramînă la sat, spunje Radmila Marković.

 

În sat vro dată a fost vjasăl, da znamănu luoku đe adunat a saćanjiluor în Šarbanovac

Da kă lumja ramînje la aj ćinjerj, am vădzut pje drumu satuluj.

Am întîlnjit pje o fećică đe 10 anj. Vjasălă, vuorbješće šî sîrbješće šî rumînješće. Spunje kă nu vrja să să dukă đi la sat.

Arje drugarj, spunje, sara mjerg la igrališća satuluj, mînă ruata. Šî spunje kînćiku alu bătrînji aj i pje rumînješće. Šî să ujtă la Domu đe kultură. Karje ar trăbuji aja să fije. Barăm întrun ćimp še vinje.

 

Kuprinsu ăsta je sufinansirit ku banji đi la Ministerju đe kultură šî informisît a Sîrbiji. Đe kuprinsu skris raspunđe portalu Ist Media šî nji+ întrun fjal nu arată ginđitu Ministerjuluj đe kultură šî informisît a Sîrbiji.

 

Ovaj sadržaj je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Ist Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X