LUKJA – În sat nu să întuork njiš după škola primară

1125 0

Prevod sa srpskog na vlaški: Aleksander Ilić

Autorju: Aleksander Ilić

Povješćilji njiš kum să să fîršaskă, da a đe nuoua povasta nje duše kătră înkă un sat înđeparcît. Pje rînd a ažuns Lukja. akolo nja ašćeptat Boban Žikić, kinjezu satuluj.

„Kum spun aj nuoštri aj batrînj, aiša a fost Marja Panoniji. Šî pje ševa molurj a fost korabij, pintru asta Lukja. Altu ševa nam gasît. Satu arje đalu, unđe sînćem akuma šî valja. Avjem vro 600 đe inš šî 14 rejonurj.

Ševa rejonurj sînt đeparće šî pje kîće tri kilomjetrurj, da jastă ševa đe interjes.

„Tuaće rejonurlji sînt binje ljegaće prîn drumurj, să puaće mjerđe pje drumurj ku karu, jastă pjetriš. Sa astrukat šî ku assfalt anu ăsta ševa părc, asta fašem tot anu. Am fakut drumu Lukja-Kîmpu Lukji, lung doj kilomjetrurj. Pje programu al nuou 12 mij đe kvadrac đe asfalt šî am împarcît aša tot rejonu să kapiće pje kîće 285 đe mjetrurj đe drum“, spunje maj đeparće Žikić.

Đe Lukja sa dat anu ăsta šî ševa banj.

„Sa lukrat oboru školji, akoperišu, sa fakut šî lukrărlji publjiše, da să spun, pje lîngă aja kă lukrăm drumurlji tot anu, la un fjal lje šî ćistîm jarna“, spunje Boban.

Sulukrarja ku Komuna Bor je bună, în Lukja lukră škola, două dugăj, ambulanta ku tehnićaru, karje je akolo tuată dzîua šî doktoru, karje vinje đe două uorj pje saptamînă. Binje lukră šî sekcija đe vînătorj „Lukja“, aktivu mujerjiluor, împrjeunarja đe albinarj Imlek Zaječar, da šî firma privată „Žakica i Dakica“. Puaće je numa problemu ku pošta.

„Noj avjem ljegamîntu ku pošta đin Donja Bela Reka, da poštaru vinje numa đo dată pje saptamînă. Asta vrjem sa skimbăm, sa vină đe două uorj. Avjem autobusurj kătră Bor đe kîćeva uorj pje dziîuă. Mulc aiša lukră ku ljamnje. Pazît vićilji nu je ka lumja, avjem două farme marj, da akuma uaminji tot maj mult pazăsk uoj. Aiša să faše šî kîmpomunka organjikă, sînćem đeparće đe Bor šî avjem uslovurj bunje đe asta. Sînt ćinjerj, da rar karje să întuarše la sat după školajit. Ăja karje sînt aiša să adună în mižloku satuluj, žuakă fudbal la stadion. Đe pakat, navjem kluburj đe sport“, spunje domnu Boban Žikić.

În Lukja am întîlnjito šî pje daskaljica Marijana Repedžić, karje spunje kă škola je fakută în anji aj đe 50. a vjakuluj ša trjekut.

„Akuma avjem tri klase šî tri daskaljice, karje cîn programu la školarj đin a đe întîja pînă în a đe patra klasă. Maj đe mult a fost maj mulc školarj, da kum je în alćilje saće, pînă akuma je binje îi ginđim kă o să fije šî maj mulc“.

Đe pakat, KUD-u „Lukja“ nu lukră. Grjeu să astrîng aj ćinjerj, toc să školaje. Da, ginđim kă domaćinji ăšća o să pazaskă tradicija šî obišejurlji luor. Să nu sa zaujće rîdašinlji šî kăšilji să să stîngă.

 

Kuprinsu ăsta je sufinansirit ku banji đi la Ministerju đe kultură šî informisît a Sîrbiji. Đe kuprinsu skris raspunđe portalu Ist Media šî njiš întrun fjal nu arată ginđitu Ministerjuluj đe kultură šî informisît a Sîrbiji.

Ovaj sadržaj je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Ist Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Napiši komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X