KRIVJELJ – Satu unđe să pazašće kultura šî tradicija

2203 0
Krivelj

Prevod sa srpskog na vlaški: Aleksander Ilić

Autorju: Aleksander Ilić

Pje urmilji alu povasta še vinje am fost în Krivjelj. A înšeput să să sîmta ajeru raše karje o să adukă njaua, da pje lîngă drum să vjeđe kă pucîn a šî njins. Aša, întro điminjacă đe jarnă am ažuns în cjentru satuluj. Da njima nu nja ašćeptat. Kum asta puaće să să întîmplje, uomu sar întrjeba?! Kind, ećel domaćinu. Puaće nu je baš đe obišej domaćin, da am încaljes tot. Jel je un kînje vjasal, mult frumos pje numilji Đole, a dat ku koada šî nja arătat drumu kătră Klubu penzionjeriluor. Akolo nja ašćeptat domaćinji šî aiša înšepje povasta đe sat.

„Krivjelju a kapătat numilji ăsta pintru kă aiša a venjit ševa uaminj vinujic đin alće părc. Da, satu ka tot satu, arje manastîrje, školă, klub đe fudbal. Avjem šî împrjeunarja albinarjiluor, KUD-u. Pot să spun kă institucijlji lukră ka lumja. Binje, sînt problemurj ka în tuaće părcîlji. Aiša je šî majdanu Krivjelju al Marje, Cerovo 1 šî 2, Pjatra Krivjeljuluj, Jama. Ku Komuna Bor binje nje încalje’em, da puaće šî maj binje“, a înšeput povasta Dragoslav Nikolić, viceprezîdantu Sfatuluj în Krivjelj.

Dakă vuorbim đe ševa problemurj šî šerjerj, karje sînt înkă đe mult akolo, asta je înkă o povastă. Đe asta a vuorbit domnu Dragomir Dragić.

„Krivjelju vro dată a avut 3.000 đe inš. Maj tîrdzîu mulc sa mutat pintru kă sa lar&it majdanu. Krivljelju akuma arje vro 1.000 đe inš, asta šî pintru kă mulc a murit, da kopij nu sa fakut. Aiša vro dată a fost mulće viće, đes njam întîlnjit unji ku alcî. Akuma, še ševa astrîns or dijalog maj marje njiš nu să puaće vuorbi. Mulće familij sînt mutaće pintru lar’it majdanu“.

 

Povasta maj đeparće o spunje domnu Vidoje Nestorović, kum a fost kînd jel a fost mutat.

„Noj prîn alje đe întîj šinš familij am fost mutac. Atunša kătră avjerja privată sa ujtat în alt fjal. Kînd a spus kît nje plaćesk đe mutat, am perdut tot, avjerja, aja še nja lasat muošî aj nuoštri. Să spun, prijecurlji a fost miš šî nam putut să avjem njimika bun đin mutat, njiš o dobîndă. Bun primjer je kînd je vuorba đe kăš. Dakă kasa je batrînă 50 or 60 đe anj, a perdut đin vredujală prîn amortizacije šî aiša noj am perdut“.

În nađitura povješći đe sat în klub a tunat šî un kopil. Asta a fost šansa bună sa nje vuorbjaskă đe ćinjerjet în Krivjelj.

„Aj đi la urmă anj sînt tot maj pucînj kopij în sat, da noj, karje sînćem aiša, nje astrînđem, žukăm fudbal, šađem đispră dugaje, venjim aiša în klub, nje ujtăm la ševa meć. Nje interesuje sportu, da stadionu înkă nu je fîršît. Am fakut šî terjen đe tenis, da šî asta i interesuje pje aj ćinjerj. Maj pucîn să interesuje đe kultură šî tradicije. Aj ćinjerj tot maj slab šćiu ljimba rumînjaskă, să zaujtă binjišor“, nje povestašće Milan Kragujević.

 Da frumosu Đole numa umblă šî nje dă în gînd kă šî jel je aiša ku noj. Kată šî jel paza luj.

 O institucije đe interjes în sat je šî škola primară, đe karje nja povestît Aleksa Radonić. Da, asta nu je tot, în sat jastă înkă un ljau đe interjes.

Aiša în anu 1928. je rađikată o moară modjerna ku două pjetri, da a lukrat la ljamnje, maj tîrdzîu la apa đin ogašu Banjicî. Moara a avut tot še trăbuje đe produkujala fanjinji. Kînd vuorbim đe školă, Škola primară „Đura Jakšić“ anu ăsta a împljinjit 165 đe anj đe kînd lukră. Al đe întîj daskăl a fost Marko Milošević đin Sombor. În anu ăla 1852./53. a avut 47 đe školarj. În anu 1965. je fakut ljau al nuou pje luoku unđe je astădz. În anu 2010. škola a avut šî patru aj đe întîj în Sîrbije školarj în arat šî še šćiu đe saobraćaj.

Kultura šî tradicija ai+a să pazăsk. Asta arată KUD-u „Banjica“ đin Krivjelj, da nja šî spus prezîdantu KUD-uluj domnu Vlastimir Bačilović.

„Înka đin anu 1938. aiša să pazăšće kultura, da KUD-u a înšeput să lukre đin anu 1965, pje rînd prispim la întîlnjaua saćiluor, da am prispit la înkă mulće manifestacij šî am kapătat mulće premij. Vrjem să pazîm identitjetu al nuostru. Pînă akuma prîn KUD a trjekut mulc partaš, da akuma avjem vro 50“.

Šî, să nul zaujtăm pje ăla ku karje a šî înšeput povasta asta. Aša, pînă Đole nja arătat drumu đin sat, am pornjit kătră kasa lu domnu Vidoje Nestorović, unđe nja ašćeptat mînkarja đe praznjik. Ši domaćica vrednjikă Mirjana Nestorović ku înkă o povastă.

„În Krivjelj să praznuje dzîljilji kînd nu să lukră. Pistă jarnă să faše asta să avjem maj đeparće pistă an mjerćig. Să înšepje ku „Varvara“, nu să lukră njimika, pintru sa pazî kopiji đe bubilji. Šî să ruagă đe sanătaće šî mjerćig. Kînd vuorbim đe dzîljilji kînd nu să lukră, ašća sînt tuaće dzîljilji rošî în kaljendar. *eva am mošćenjit, dzîljilji după Krašun šî Pašć, marca, žoja šî sîmbăta. Njimika nu să lukră, numa să dă la viće šî să gaćešće prîndzu“.

Aša, fîršîrăm povasta đe Krivjelj, am kunoskut uaminj bunj, da šî njam petrjekut frumos în înka un sat.

 

Kuprinsu ăsta je sufinansirit ku banji đi la Ministerju đe kultură šî informisît a Sîrbiji. Đe kuprinsu skris raspunđe portalu Ist Media šî nji+ întrun fjal nu arată ginđitu Ministerjuluj đe kultură šî informisît a Sîrbiji.

Ovaj sadržaj je sufinansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost portala Ist Media i ni u kom slučaju ne odražava stavove Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X