In memoriam – Miodrag Žikić (1956-2021)

518 0

 

U subotu 16. oktobra 2021. godine, preminuo je prof. dr Miodrag Žikić, redovni profesor Tehničkog fakulteta u Boru, Univerziteta u Beogradu.

Na Tehničkom fakultetu u Boru diplomirao je 1982. godine, na Mašinskom odseku, smer Mašinstvo u rudarstvu, a 1990. godine na Rudarskom odseku, smer ELMS. Magistarske studije završio je 1994. godine, odbranom magistarskog rada, takođe na Tehničkom fakultetu Boru, a na istom fakultetu odbranio je i doktorsku disertaciju 1999.godine.

Od 1984. godine radio je na Tehničkom fakultetu, gde je biran u sva zvanja, a 2001. godine bio je imenovan za Koordinatora projekta za jačanje materijalno-finansijske situacije na Fakultetu, što je u stvari bila funkcija prodekana za finansije, i tu funkciju obavljao je do kraja mandata. Položio je stručne ispite, koji omogućavaju samostalan rad, u smislu projektovanja i tehničkih kontrola projekata, i za oblast rudarstva 1991. godine, i za oblast mašinstva, 1992. godine.

Licencu odgovornog projektanta za transportna sredstva, skladišta i mašinske konstrukcije i tehnologije stekao je 2006. godine.

Koautor je jednog univerzitetskog udžbenika, sedam radova objavljenih u časopisima međunarodnog značaja i više radova štampanih u zbornicima međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova. Učestvovao je u više naučnih i uređivačkih odbora međunarodnih i nacionalnih naučno-stručnih skupova i časopisa.

Bio je učesnik u realizaciji tehničko-razvojnog rešenja i više od sedamdeset slučajeva saradnje sa privredom. Pri izradi više diplomskih, magistarskih i završnih radova bio je mentor i član komisija.

Bio je predsednik Udruženja inženjera u rudarstvu sa sedištem u Boru.

Kao sudski veštak za oblast mašinska tehnika i rudarstvo i geologija izradio je preko hiljadu veštačenja.

U toku 2021. godine promovisan je za redovnog člana Inženjerske akademije Srbije. Njegovi studenti sada su ugledni stručnjaci u našoj zemlji, ali i širom sveta.

Rezultati njegovog rada i ukupnog angažovanja, kao i vedar duh, ostaju zauvek.

Tehnički fakultet u Boru

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X