Danas stupio na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača

1101 0

potrošačNovi Zakon o zaštiti potrošača stupio je danas na snagu, a nova zakonska rešenja predviđaju jaču i efikasniju zaštitu potrošača, prvenstveno kod ostvarivanja potrošačkih prava iz ugovora o prodaji.

 

Novim zakonskim rešenjima skraćen je rok u kome trgovac odgovara na reklamaciju sa 15 na osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

 

Novi zakon predviđa i da nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

 

Predviđene su i posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na način sa kojima se potrošač saglasio.

 

Zakonom je precizirano i da se roba može popravljati, samo ako kupac koji reklamira to dozvoli.

 

Novi Zakon o zaštiti potrošača predviđa i da su trgovci u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih će se videti čitav tok dešavanja u vezi reklamacije.

 

Propisana je i obaveza trgovca da vrati novac potrošaču ukoliko mu ne isporuči robu u ugovorenom roku ili najkasnije u roku od 30 dana ako drugo nije ugovoreno.

 

Kada kupuju na daljinu, preko Interneta, od trgovačkih putnika ili na prezentacijama u ugostiteljskim objektima, potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora i robu vrate u roku od 14 dana od dana obavljene kupovine. Trgovac je dužan da potrošača obavesti da ima pravo da se predomisli i robu vrati, a mogućnost predomišljanja i povraćaja robe trgovcu moguća je samo kod ovih oblika kupovine.

 

Zakon predviđa i posebnu zaštitu za socijalno ugrožene potrošače kojima ne sme biti obustavljeno snabdevanja električnom energijom ili gasom tokom grejne sezone.

 

Novim Zakonom oblast usluga od opšteg ekonomskog interesa je jasna i precizno definisana u pojmovnom smislu (elektronske komunikacije, snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom, vodom za piće, prevoz putnika u javnom prevozu, odlaganje otpada i sločno).

 

Davaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa, po novom zakonu su u obavezi da formiraju posebne komisije za rešavanje reklamacija, a u kojima će mesto imati predstavnici potrošačkih organizacija koje se nalaze na evidenciji ministarstva.

 

Novim Zakonom o zaštit potrošača definisan je pojam “kolektivni interes potrošača”, a kolektivna zaštita potrošača se odnosi na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi.

 

Novim zakonom, ukida se sudska taksa za potrošačke sporove do vrednosti od 500.000 dinara.

 

Inspekcija prema novom zakonu ima širi obim ovlašćenja, a jedan od najvažnijih ciljeva novog zakona je i jačanje potrošačkog pokreta u Srbiji, jer su detaljnije precizirani kriterijumi po kojima udruženje može biti upisano u evidenciju koju vodi nadležno Ministarstvo.

 

Kako kažu u Ministarstvu trgovine novi Zakon o zaštiti potrošača je skoro 99 odsto usklađen sa evropskom praksom.

 

(Beta)

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Related Post

X