Bor uskoro po konkursu dobija OMBUDSMANA i zamenika načelnika gradske uprave

739 0
BOR, (IST Media) Članovi gradskog veća Bora, podržali su danas predlog odluke o lokalnom OMBUDSMANU GRADA BORA, kojom se predviđa izbor ombudsmana putem konkursa ali i izbor zamenika načelnika gradske uprave.

Nadležnost ombudsmana će biti da nezavisno i samostalno kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave ili javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata jedinice lokalne samouprave.

Njegova dužnost će biti da štiti prava građana od nezakonitog i nepravilnog rada organa, odnosno službe, kada su povređeni prpisi grada, a za svoj rad odgovarće Skupštini grada.

Pored ovih nadležnosti, lokalni ombudsman treba da prati stanje u organu, odnosno službi u cilju unapređenja dobrog upravljanja u gradu i inicira izmene gradskih propisa u skladu sa statutom.

Lokalnog ombudsmana bira i razrešava Skupština grada na predlog odborničke grupe ili najmanje jedne trećine odbornika, većinom od ukupnog broja odbornika. Bira se na period od pet godina i može ponovo biti biran. On ne sme biti član neke političke partije, ili da se bavi drugom delatnošću i poslom koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost i nezavisnost.

foto: Arhiva istmedia

Članovi gradskog Veća prihvatili su i predlog sistematizacije radnih mesta, čiji će broj, pored za ombudsmana, biti povećan i za mesto zamenika načelnika gradske uprave.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikičć, rekao je za IST media da će za oba radna mesta biti raspisani konkursi a uslovi specifični i strogi za obavljanje ovih odgovornih funkcija.

 

NADLEŽNOSTI OMBUDSMANA:

– prima i ispituje pritužbe, koje se odnose na povredu prava građana od strane organa, odnosno službe;
– postupa po sopstvenoj inicijativi u svakom slučaju gde postoji sumnja o postojanju  kršenja prava građana od strane organa, odnosno službe;
– vrši periodične preglede i kontrolu rada organa, odnosno službe;
– prikuplja informacije iz različitih izvora o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti ljudskih prava od strane organa, odnosno službe;
– prati primenu međunarodnih standarda o ljudskim pravima na teritoriji grada;
– sastavlja godišnji izveštaj o ostvarivanju, poštovanju i unapređenju ljudskih prava;
– posreduje u mirnom rešavanju sporova vezanih za kršenja ljudskih prava na teritoriji grada;
– ostvaruje neposrednu saradnju sa republičkim zaštitnikom građana, kao i drugim republičkim organima i pospešuje saradnju između područnih organa državne uprave i nosilaca javnih ovlašćenja iz delokruga Republike Srbije i građana, na teritoriji grada;
– inicira pokretanje krivičnih, disciplinskih i drugih postupaka kod nadležnih organa u slučaju kršenja prava od strane organa, odnosno službe;
– organizuje i učestvuje u organizaciji i pripremi savetovanja o ostvarivanju i poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije;
– organizuje i učestvuje u organizaciji i pripremama kampanja za informisanje javnosti o pitanjima značajnim za ostvarivanje i poštovanje ljudskih prava i zabrani diskriminacije;
– inicira i podstiče obrazovanje o ljudskim pravima u svim oblastima života;
– sarađuje i razmenjuje iskustva sa drugim institucijama ombudsmana i drugim organima i organizacijama koji se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava u zemlji i inostranstvu;
– sarađuje sa medijima u cilju unapređenja ljudskih i manjinskih prava na teritoriji JLS, obaveštavanja građana o svome radu i drugim pitanjma od značaja za vršenje funkcije lokalnog ombudsmana;
– obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i propisima grada.

Lokalni ombudsman ima pravo da prisustvuje svim sednicama Skupštine grada i njenih tela i ima pravo da učestvuje u skupštinskoj raspravi kada se raspravlja o pitanjima iz njegove nadležnosti.

Pokretanje postupka:

Lokalni ombudsman postupa po pritužbi lica koje smatra da mu je aktom, radnjom ili nečinjenjem organa, odnosno službe povređeno neko pravo ili po sopstvenoj inicijativi.
Pritužba se može podneti kada su iscrpljena redovna pravna sredstva ili kada protiv akta na koji se pritužba odnosi ne postoje redovna pravna sredstva, ili bi za podnosioca mogla nastupiti velika i nepopravljiva šteta ako bi se sačekalo okončanje postupka po pravnom sredstvu.

Podnosilac pritužbe:

Bilo koje lice koje smatra da mu je aktom ili radnjom organa, odnosno službe povređeno neko pravo može uputiti pritužbu lokalnom ombudsmanu.

Troškovi postupka:

Postupak pred lokalnim ombudsmanom je besplatan za podnosioca pritužbe.

Tajnost podataka:

Postupak pred lokalnim ombudsmanom nije javan.
Lokalni ombudsman je dužan da i nakon prestanka mandata čuva tajnost podataka do kojih je došao u svom radu.

Pokretanje postupka:

Ako ne odbaci pritužbu, lokalni ombudsman pokreće postupak i o tome obaveštava podnosioca pritužbe i organ, odnosno službu na čije postupanje se odnosi pritužba.

 

Pročitaj još:

Sadržaj sa sajta može se preneti samo uz poštovanje USLOVA KORIŠĆENJA

Slične vesti

Leave a comment

Your email address will not be published.

X